Steatite

滑石瓷 | C210 | MgO.SiO2 | MgO.SiO2 | 85 | White | Dense |